today is 'cheap flight tuesday'

https://scamquestra.com/24-bekapy-sohranenie-informacii-dlya-sledstviya-32.html